השראה: בובר

גורל וחירות מאורסים זה לזה. אין פוגש את הגורל אלא מי שמגשים את החירות. במה שגיליתי את המעשה המכוון אלי, בתנועת החירות שלי, נגלה לי הרז; אולם רז זה מתגלה לי גם בכך, שאיני יכול להגשימו כך כפי שנתכוונתי, הוא מתגלה לי גם בהתנגדות. 
מי ששוכח את כל המסובב ומכריע מתוך מעמקים שלו, מי שמנער עצמו מכל קניין ומכל לבוש וקרב ערום בפני הרז, אליו, אל בן-החורין, מופיעה הדמות שכנגד של חירותו, הגורל. אין הגורל גבול לאותו אדם, השלמה היא לו; חירות וגורל נושקים זה לזה וקם המשמע; ובמשמע נראה הגורל שעיני הקפידה שלו נמלאו עכשיו אור, כמראה החסד בהדרו.
מתוך  "בסוד שיח" – אני ואתה, מאת: מרטין בובר